Hai Bà Chúa xứ Me – Quê hương, Gia đình và Sự nghiệp

Đó là tiêu đề cuốn sách chuyên khảo của tác giả Vũ Xuân Hùng viết về quê hương, gia đình và sự nghiệp của hai bà chúa Trịnh: Bà Chiêu nghi Vũ Thị Ngọc Xuyến và bà Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên. Sách do Nhà xuất bản Lao động xuất bản tháng 01 năm 2024

Từ năm 2012, tập tài liệu đầu tiên về Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên được biên soạn và phát hành dưới dạng tài liệu phát tay, công bố những nghiên cứu ban đầu của tác giả về thân thế, sự nghiệp của bà Thái phi, để phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền, chuẩn bị cho việc đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, phục hồi, tôn tạo Di tích Đền thờ. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả tiếp tục phát hiện xứ Me không chỉ có một bà Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên mà trước đó hơn 50 năm, Xứ này đã nuôi dưỡng một người con gái xinh đẹp, đức độ để trở thành vợ của chúa Trịnh Tạc, Chiêu nghi Vũ Thị Ngọc Xuyến (Ngọc Huấn).

Cuốn sách chuyên khảo này được biên soạn trên cơ sở những tài liệu nghiên cứu đã được công bố từ năm 2012 và những nghiên cứu gần đây, cung cấp đầy đủ các thông tin, cứ liệu lịch sử về thân thế, sự nghiệp của hai bà chúa: Bà Chiêu nghi Vũ Thị Ngọc Xuyến và bà Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên, đồng thời cũng làm rõ về những sự kiện, nhân vật lịch sử có liên quan đến hai bà, về các nơi thờ tự của bà Chiêu nghi (Đền Sóc, Di tích Quế Phủ, Hà Nội) và bà Thái phi (Đền Bà Chúa Tổ Hỏa, Hưng Yên; Đền Bà Chúa Me, Hải Dương) và về mảnh đất Phục Lễ, Vĩnh Hồng xưa và nay.

Những tư liệu chính của cuốn sách được tham khảo từ các bộ sách sử quốc gia như Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt sử ký tục biên, Lịch triều hiến chương loại chí, Đại việt thông sử, Đại Nam thực lục .v.v… và các sách phả của họ Vũ, họ Trịnh.

Cuốn sách gồm các nội dung chính sau:

Phần 1. Quê hương Phục Lễ, Vĩnh Hồng và mảnh đất Xứ đông

Phần 2. Khái quát về nhà Lê – Trịnh

Phần 3. Đệ nhất Cung tần Chiêu Nghi Vũ Thị Ngọc Xuyến

Phần 4. Đức Quốc Thánh Mẫu, Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên

Phụ lục về những tư liệu, cứ liệu có liên quan

Sách được bán tại các nhà sách và phát hành bản số trên Thư viện website Bà Chúa Me (Địa chỉ: https://bachuame.com/thu-vien/)