Danh sách công đức hiện vật đền thờ Bà Chúa Me

Ban Vận động công đức xã Vĩnh Hồng trân trọng cảm ơn những tấm lòng công đức của mọi tổ chức, cá nhân cho việc phục hồi tôn tạo Đền Quốc Thánh Mẫu. Hiện nay, Đền thờ đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong tất cả các chư vị xa gần tiếp tục phát tâm công đức xây dựng Đền thờ. Dưới đây là một số hiện vật trong nội thất của Đền rất cần công đức của chư vị


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÔNG ĐỨC HIỆN VẬT ĐỒ THỜ
ĐỀN QUỐC THÁNH MẪU – THÁI PHI VŨ THỊ NGỌC NGUYÊN (BÀ CHÚA ME)

 TT

Tên sản phẩm   ĐVT

 Số lượng

Kích thước Đơn giá Thành tiền

Tổ chức, cá nhân đăng ký

  I Ban cung cấm
  1 Tượng Bà Chúa Me   Pho     01      C 1,35 m

 180.000.000 (bao gồm cả giác vàng)

Kêu gọi công đức chung của các tổ chức, cá nhân
  2 Bát hương đại ngũ sắc   Bát      01        phi 400

 37.000.000

Kêu gọi công đức chung của các tổ chức, cá nhân
  3 Tượng hầu chúa    pho      02       0,81cm 5.000.000 10.000.000 Đã có người công đức
  4 Hoành phi     Bộ      01 D 2,62cmR 0.81cm 10.000.000 10.000.000 Đã có người công đức
  5 Câu đối máng     Bộ      01 13.000.000 13.000.000 Đã có người công đưcs
  6 Sập thờ chúa     Bộ      01 1,07cm x1.27cm x 2.17c m 27.000.000 27.000.000 Đã có người công đức
  5 Thiều châu    mét    3m 36.000.000 36.000.000 Đã có người công đức
  6 Bài vị thờ thân phụ   Bộ     01
  7 Bài vị thờ Bồ tát vương   Bộ     01
  8 Bát hương ban thờ thân phụ   Cái    01 Đã có người công đức
  9  Bát hương thờ Bồ tát vương  Cái    01    Đã có người công đức
  9  Sập thờ   Cái    02
 II Ban  công đồng thờ tứ phủ
  1 Tượng Tam tòa thánh mẫu    Pho     03     C 0.81cm 10.000.000 30.000.000 Đã có người công đức
  2 Tượng Ngũ vị tôn quan    Pho     05    C 0.75cm 7.000.000 35.000.000 Đã có người công đức
  3 Tượng Ông Hoàng    Pho     03    C 0.67cm 7.000.000 21.000.000
  4 Tượng cô (cô bơ, cô chín, cô bé)   Pho     03    C 0,67cm 7.000.000 21.000.000
  5 Tượng cậu bé   Pho    02    C 0,81cm 5.000.000 10.000.000
  6 Thiều châu   Mét    3m 12.000.000 36.000.000
  7 Hoành phi    Bộ     01 D 2.62 x R 0.81cm 10.000.000 10.000.000 Đã có người công đức
  8 Câu đối máng    Bộ     01 13.000.000 13.000.000 Đã có người công đức
  9 Bàn Chấp tải công đồng   Bàn     01 1.07cm x 1.27cm x 2.62cm 30.000.000 30.000.000
 III Ban cung công đồng
  1 Quấn thư tán văn    Bộ     01   2,33m x107cm 15.000.000 15.000.000 Đã có người công đức
  2 Câu đối máng    Bộ     01 13.000.000 13.000.000 Đã có người công đức
  3 Bài vị thờ chúa Trịnh    Cái     07    C 67cm 2.000.000 14.000.000 Đã có người công đức
  4 Cửa võng   mét     2,70 m 8.000.000 21.600.000 Đã có người công đức
 IV Ban Quận công (phải)  
  1 Tượng quận công   pho     01     1.35m 17.000.000 17.000.000 Đã có người công đức
  2 Câu đối máng    Bộ     01 13.000.000 13.000.000
  3 Hoành phi    Bộ     01  2.62m  x 81cm 10.000.000 10.000.000
  4 Bàn chấp tải    Bàn     01  103x107x197 22.000.000 22.000.000
  5 Cửa võng   Mét   2.40m 8.000.000 19.500.000
  6 Bát hương   Cái  01
  V Ban Quận công (trái)
  1 Tượng quận công    Pho    01       1.35m 17.000.000 17.000.000 Đã có người công đức
  2 Câu đối máng    Bộ    01 13.000.000 13.000.000
  3 Hoành phi    Bộ    01   2.62m  x 81cm 10.000.000 10.000.000
  4 Bàn chấp tải    Bàn    01    103x107x197 22.000.000 22.000.000
  5 Cửa võng    Mét      2.40m 8.000.000 19.500.000
  6 Bát hương   Cái    01

VI. CÁC ĐỒ THỜ KHÁC 

 TT

Tên sản phẩm  ĐVT Số lượng Thành tiền

Tổ chức, cá nhân đăng ký

  1  Bát hương ban công đồng   Chiếc     05      Đã có người công đức
  2  Đỉnh đồng + đôi nến cao 81 cm    Bộ     01      Đã có người công đức
  3  Trồng cây to (cây sala)   Cây     01      Đã có người công đức
  4  Trồng cây cảnh
Cộng  

Ngoài danh sách các hiện vật nêu trên, chư vị có thể tùy tâm, công đức bằng tiền hoặc bằng các hiện vật cho các hạng mục khác của Đền.
Mọi tấm lòng công đức xin liên hệ:

Ông Vũ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hồng,

Trưởng ban Vận động công đức, Điện thoại: 02203 777 285; 098 481 69 87

Ông: Đinh Qung Huy – Cán bộ Văn hóa, xã hội; Điện thoại 0919 508 231

Thật đúng là:
Xây đền, tô tượng, đúc chuông
Ba công đức ấy thập phương lên làm

                                                                                                BAN VẬN ĐỘNG CÔNG ĐỨC XÃ